Zabluda Svetog Sebastijana characters ´ eBook, PDF or Kindle ePUB

read Zabluda Svetog Sebastijana

ču o Svetom Zabluda Svetog MOBI #224 Sebastijanu Vladimir Tabašević u svom novom romanu problematizuje fenomen žrtve i zablude o njoj Zablude o nama koji „činimo dobro“ zablude o našim pravedničkim nastojanjima zablude u kojima često držimo druge kako bi naše „spasiteljske misije“ imale „publiku“ Poigravajući se sa likovima koji se samodoživljava. Ljubavna afera Crnjanskog i Herte MilerOdavno nisam itao ne to tako mra no zagu ljivo i uznemiruju e Treba se izboriti sa ovim istovremeno smolastim hrapavim i entropi nim tekstomOn je i jedna neobi na reinkarnacija lirskog romana Taba evi je najubedljiviji kao pesnik a ini se da je svoj prozni opus zasnovao upravo na ubijanju pesnika u sebi Njegove re enice se sr u i donose nespokoj Zato mu treba pristupiti oprezno izboriti se da otpor ne preovladaOvo je va na knjiga znatno bolja od prethodnog Taba evi evog romana poetizovana ratna kalju a sentimentalna studija o mimoila enjima i zlu O jeziku ini se da je ponekad potrebno izma tati sasvim novi jezik da na e iskustvo daleko prema uje ono to mo e biti izre eno Pone to valja pro itati naglas u leksici i ritmu krije se dodatan nespokoj ali i lepota Shodno tome posebno su upe atljivi momenti potekli iz prtljaga pi evog li nog iskustva Prvu celinu romana do ivljavam tako kao beskrajno kondenzovanu poemu o teskobi ivim blatom iz koga naviru hipnoti ki tumorni je evi kao na koricama knjige I da posebno obratiti pa nju na je eve i sve njihove pojave npr na Sebastijana izbodenog kao jastu e za igle Novica Tadi Tu je tako e i pitanje ta tine ideologije licemerstva zloupotrebe nemo i odrastanja ludila Sumnja i kiselina zabluda Sabor zabluda i batrganjaTaba evi je poput kasapina koji ose a ogromnu strast prema baletu eleo sam da ovaj roman bude lo iji Ali nije Drago mi je to se otvorilo jedno ogromno polje prepucavanja vezanih za li nost i delo Vladimira Taba evi a U njima se umnogome nalazi produ etak upravo onoga o emu je sam pisao I netemeljna zlonamerna itanja su itanja to ih ne opravdava naravnoA ja u u me uvremenu kao svaki povr ni duh ekati da se kona no pojavi savremeni srpski roman koji e da pretraje trenutak u kome je nastao

free read Æ eBook, PDF or Kindle ePUB ï Vladimir Tabašević

Zabluda Svetog Sebastijana

Ju kao pravednici i kao žrtve autor ispisuje priču o ratu devedesetih na prostorima bivše Jugoslavije ali i priču o savremenim zabludama u kojima se sećanja neprestano preobražavaju Pisan neobuzdanim i razigranim jezikom roman Zabluda Svetog Sebastijana navešće vas da se zamislite pre nego što za sebe kažete da ste „dobri“ i da ste „hteli sve najbolje“. Vidim da je nekima autobiografsko u Taba evi evim knjigama dosadilo ali ja poslije ove jedne pro itane njegove knjige imam radikalno druga iji stav autobiografsko je jedino to u ovoj knjizi vrijedi i mislim da on u svemu to e u budu e da pi e treba da se to je mogu e direktnije i bukvalnije dr i svog li nog iskustva Potrebno je to jer je Taba evi eva sudbina tipi na za mnoge tragi na opominju a i treba da bude artikulisana kroz medijum savremene proze ne bi li je ljudi bolje shvatili zapamtili i mo da ne to iz nje nau ili S druge strane ini mi se da on jedino o striktno autobiografskom zna dobro da pi e Sve ostalo ega u ovoj knjizi ima a ima na alost i previ e toga ostaloga nekakav hri anski opskurantizam solipsisti ko filozofiranje pred kraj i pri a sa socijalnim motivima zapravo su sasvim bespotrebno bjekstvo od autobiografije jalov poku aj da se knjizi da dodatna vrijednost to mi se ini fundamentalno pogre nim i zbog ega knjizi dajem relativno nisku ocjenuDrugi aspekt Taba evi eve knjige koji mi se ini va nim je jezik Kako to obi no biva i ovom proznom piscu prijalo je bavljenje poezijom jasno je da Taba evi shvata i osje a i nesemanti ka svojstva jezika Naravno i takav jezik smislenu realizaciju ima samo u onom manjem i boljem dijelu knjige kada recimo dolazi do briljantne kovanice devedesetmrtva generi kog naziva za bilo koju godinu onih vremena kad su se u mnogo ijim ivotima de avale silne pizdarije U onom slabijem a ve em dijelu teksta i takav jezik ra alovan je skoro do nivoa besmislene salate od rije iOsim kao sredstvo knji evnog izraza treba pomenuti i na in na koji Taba evi tematizuje jezik kao prvu rtvu rata izbjegli tva transplantacije u novo okru enje Mo da to ne mogu sasvim shvatiti ljudi koji nisu imali sli no iskustvo ali nadam se da Taba evi ne e previ e obra ati pa nju na to On treba da nastavi da gura svoju pri u ak i ako ga optu e da itav ivot pi e istu knjigu

Vladimir Tabašević ï 7 free download

Pre nego što je postao svetac Sveti Sebastijan je bio vođa pretorijanske garde koja je progonila hrišćane Kao vojnik kad je mogao on ih je spasavao od sigurne smrti Ali kad to nije mogao hrabrio ih je da stradaju za hrišćanstvo skrivajući u svom srcu nadu da će vera opstati i jačati upravo kroz žrtvu na koju ih je tajno podstrekivaoUzimajući kao podtekst pri. Roman je svakako vredan itanja i mislim da ne u preterati ako ka em da je u itavim segmentima fascinantan Ono to Taba evi ini s jezikom sli no je stilu Herte Miler u romanima Lisac je oduvek bio lovac i ovek je veliki fazan na ovom svetu impresivno sna no te ko i zabavno to je tekst sa kojim se treba rvati i klati Me utim nakon dve tre ine romana dogodio mi se isti problem kao i sa Tiho te e Misisipi i Pa kao ili ja gubim koncentraciju od tolike borbe a elim da ostanem na nogama i da ne pravim pauzu ili nastaje neka tekstualna izofrenija koju ni odmoran ne bih umeo da ispratim Druga zamerka se odnosi na utisak da Taba evi ve tre i put pi e isti roman To svakako ne zna i da je u prva dva sve re eno i da je ovaj bespotreban ali je ovaj ablon sa de akom odrastanjem i ratom ve dovoljno eksploatisan i mislim da je vreme za ne to druga ije


10 thoughts on “Zabluda Svetog Sebastijana

 1. says:

  Uspjela sam je završiti taman na vrijeme uoči večerašnjeg razgovora s autorom koji ću voditi u najvećoj instituciji kulture u našem gradu i šire Detaljnije utiske ću stoga pisati sutra jer očekujem da će mi nakon večerašnjeg druženja neke stvari biti jasnijeUkratko da je zahtjevan za iščitavanje

 2. says:

  Nema zvezdiceNešto ovoliko besmisleno ne može da se oceni

 3. says:

  Roman je svakako vredan čitanja i mislim da neću preterati ako kažem da je u čitavim segmentima fascinantan Ono što Tabašević

 4. says:

  Ljubavna afera Crnjanskog i Herte MilerOdavno nisam čitao nešto tako mračno zagušljivo i uznemirujuće Treba se izboriti sa ovim istovremeno smolastim hrapavim i entropičnim tekstomOn je i jedna neobična reinkarnacija lirskog romana; Tabašević je najubedljiviji kao pesnik a čini se da je svoj prozni opus zasnov

 5. says:

  Prava jezička poslastica Roman koji traži fokus sve vrijeme Da se čita u dahu ne može Morala sam nekako ići lagano da upijem svaki dio d

 6. says:

  Najveći problem u pristupu KNJIŽEVNOM stvaralaštvu Vladimira Tabaševića je paradoksalno NEKNJIŽEVNE prirode Stiče se utisak da je o njegovom DELU nemoguće govoriti bez upućivanja u LIK Otuda me i ne čudi činjenica da o NJEMU a ne o njegovom DELU najoštrije govore oni koji ga uopšte nisu čitali Upravo zato me i rastužuje uverenje da bi se roman Zabluda Svetog Sebastijana dopao mnogima koji ga zbog silnih

 7. says:

  Vidim da je nekima autobiografsko u Tabaševićevim knjigama dosadilo ali ja poslije ove jedne pročitane njegove knjige imam radikalno drugačiji stav autobiografsko je jedino što u ovoj knjizi vrijedi i mislim da on u svemu što će u buduće da piše treba da se što je moguće direktnije i bukvalnije drži svog ličnog iskustva Potrebno

 8. says:

  Kao što je Ema u svemu tražila poetske odbljeske tako i Tabašević rastače sve svakodnevno u jedan novi izmaštani prostor a to postiže nesvakidašnjim metaforama njegov poetski alat je udarački i čini podnošljivim provlačenje kroz neprohodan tekstToliko toga je izrečeno zanijekanom suprotnošću sveprisutni ježevi koj

 9. says:

  Ukoliko izdržite svu navalu sećanja emocija reči kroz koju se teško probija kroz prvih stotinak strana otvoriće vam se jedna n

 10. says:

  Ovaj treći roman kao da predstavlja sintezu prethodna dva Pa kao i Misisipi i to na tematskom nivou koji se bavi recepcijom rata i jezika u ratu iz čega se onda otvara prostor za analizu sećanja posredstvom jezika a analiza seća